Pravila učešća u aktivaciji »Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije«

1. Podaci o organizatoru aktivacije

Organizator aktivacije pod nazivom »Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije« (u daljnjem tekstu: aktivacija) je preduzeće Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (u daljnjem tekstu: organizator). Za izvođenje aktivacije zaduženo je preduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: izvođač).

Za tehnološki dio izvođenja aktivacije odgovorno je društvo Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka. Za pravni dio aktivacije odgovorno je društvo Lemur Legal d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana. 

 

2. Priroda i svrha aktivacije

Svrha aktivacije je:

 • donacija sredstava u dobrotvorne svrhe
 • promocija prve serije Poli NFT kolekcije i time aktivacija Poli brenda.

Aktivacija nije nagradna igra. Svi donatori u okviru ove promocije prve Poli NFT kolekcije zauzvrat dobijaju poklon od organizatora (u daljnjem tekstu: aktivacija). Organizator daje poklon primaocu kao zahvalu za učinjenu donaciju.

Primalac dobija poklon u vidu majice i Poli NFT (u daljnjem tekstu: poklon).

Organizator će u sklopu aktivacije prihvatiti 600 donacija. U skladu sa ovim pravilima, učesnik stiče pravo na poklon svakom pojedinačnom donacijom (u daljnjem tekstu: primaoci). U skladu sa ovim pravilima, svaki učesnik aktivacije koji izvrši donaciju smatra se primaocem (u daljnjem tekstu: primalac).

U aktivaciji za primanje poklona nema elementa sreće koji bi se bazirao, na primjer, na žrijebanju između svih primalaca od strane organizatora ili izvođača.

Svaki učesnik aktivacije može izvršiti više donacija. Za svaku pojedinačnu donaciju dobija poklon.

 

3. Trajanje aktivacije

Aktivacija će se održati 1. 9. 2022. i bit će završena kad svakom od 600 učesnika aktivacije bude dodijeljen NFT.

 

4. Učesnici aktivacije

Učesnik aktivacije može biti svako fizičko lice, starije od 18 godina, bez obzira na državu prebivališta, koje izvrši donaciju preko internet stranice: nft.madaboutpoli.com

U aktivaciji mogu učestvovati saradnici i zaposleni u preduzeću Perutnina Ptuj d.o.o., odnosno u povezanim društvima kao i saradnici i zaposleni u preduzeću Innovatif d.o.o., članovi njihovih užih porodica (supružnik, vanbračni drug, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način direktno sudjeluju u realizaciji aktivacije. Pravno lice ne može biti učesnik u aktivaciji.

Kupovina bilo kojeg proizvoda Perutnine Ptuj nije uslov za sudjelovanje u aktivaciji. Pojedinac može učestvovati u aktivaciji više puta, pri čemu stiče pravo na poklon svakom pojedinačnom donacijom, kako je opisano dolje u ovim pravilima.

 

5. Pravila i uslovi aktivacije

Učestvovanjem u aktivaciji, učesnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilima aktivacije i Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj, kao i da ih prihvata i slaže se s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće u vezi sa aktivacijom, ova pravila će imati prednost nad svim drugim pravnim dokumentima ili publikacijama, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator i izvođač.

 

6. Način učešća, trajanje i tok

U sklopu aktivacije učestvuje svaki pojedinac koji u skladu sa uputama organizatora prati korake dobijanja oba poklona, majice i NFT-a. Uslov da primalac primi poklon koji je predmet ove aktivnosti je:

Da odabere karakter iz kolekcije koji želi imati.
Da pošalje svoje lične podatke i uplati donaciju u vrijednosti od 25 eura.
Da pošalje adresu svog kripto novčanika.
Nakon dostavljanja adrese kripto novčanika, u kripto novčanik će primiti odabrani NFT karaktera, a na dostavljenu adresu će biti poslana majica s printom odabranog karaktera.
Organizator zadržava pravo isključiti pojedinca iz aktivacije:

 • ako ocijeni da lice nije podobno za učešće u sklopu aktivnosti,
 • ako se tokom aktivnosti utvrdi da je učesnik učestvovao u aktivaciji kršeći ova pravila učešća,
 • ako je učesnik dao lažne, netačne ili tuđe lične podatke ili
 • ako sazna da je učesnik maloljetno lice i/ili sumnja da je zloupotrijebio takmičenje.

Nije potrebno da organizator pismeno ili usmeno navodi razloge isključenja iz aktivnosti.

 

7. Nagradni fond

7.1. Pokloni

Poklon koji primatelj dobije prilikom aktivacije u zamjenu za pojedinačnu donaciju je majica s printom odabranog Poli karaktera i NFT vezan za odabrani Poli karakter.

7.2. Majica s printom odabranog karaktera

Organizator će svim učesnicima, na adresu koju navedu na online obrascu, kao zahvalu za učešće u aktivaciji, poslati majicu s printom odabranog karaktera. Troškove slanja majice snosi organizator.

Svakom primaocu koji organizatoru dostavi podatke o svojoj adresi do zaključno s 20. svakog kalendarskog mjeseca tokom trajanja aktivacije, organizator će poslati majicu istog mjeseca.

7.3. NFT-ovi

Organizator će izdati 600 NFT-a koje će primaoci besplatno dobiti na poklon. Svaki primalac će u roku od 8 dana nakon što organizatoru dostavi adresu svog kripto novčanika dobiti NFT u svoj kripto novčanik.

Svaki NFT ima statičnu sliku Poli karaktera, koji je intelektualno vlasništvo Perutnine Ptuj. Svaki NFT takođe ima jedinstven opis i označen je serijskim brojem. Svi NFT-ovi će biti distribuirani među učesnicima u sklopu aktivacije.

NFT ("nezamjenjivi token") je oblik kripto sredstva koje se izdaje korištenjem tehnologije vezivanja blokova podataka ("blockchain"). NFT se čuva u kripto novčaniku kojem pristup (privatni ključ) ima njegov vlasnik. NFT-ovi se mogu prenositi između različitih novčanika i između novčanika i organiziranih berzi koje podržavaju trgovanje takvim kripto sredstvima.

NFT-ovi koji budu izdani u sklopu ove aktivacije bit će izdani na blockchain platformiPolygon. Organizator, izvođač i izvođači odgovorni za tehnološki i pravni dio aktivacije nemaju uticaja na rad Polygon platforme.

Ograničenja za NFT kao poklone:

 • primalac ne može zamijeniti primljeni NFT za drugi NFT (NFT sa drugim serijskim brojem);
 • primalac ne može zamijeniti NFT za drugi poklon.

Ostale važne informacije o poklonima:

 • NFT-ovi se primaocima dodjeljuju besplatno. 
 • NFT pri izdavanju nema novčanu vrijednost. Organizator ne garantira da će bilo koji izdati NFT u budućnosti imati novčanu vrijednost.
 • primalac mora imati ili kreirati odgovarajući digitalni novčanik da bi mogao primiti NFT. Odgovarajući digitalni novčanik je onaj koji podržava NFT izdane na platformama Polygon i Ethereum.
 • primalac može slobodno raspolagati NFT-om, što znači da ga može držati u svom kripto novčaniku, prenijeti na druge kripto novčanike ili pustiti u promet na organiziranom tržištu (centralizirana ili decentralizirana kripto berza). Organizator i izvođač nemaju uticaj na rad kripto novčanika i na rad kripto berzi.

 

8. Dodjela poklona

Poklone će dobiti primaoci koji tokom perioda aktivacije na web stranici nft.madaboutpoli.com odaberu karakter, unesu svoje podatke u formular, doniraju i potvrde učešće klikom na dugme.

Organizator će u sklopu aktivacije podijeliti učesnicima 600 poklona. Kada se uplati 600 donacija, organizator prekida aktivaciju i prestaje s dodjelom poklona.

 

9. Vrijednost poklona i nastanak poreske obaveze

Ukupan iznos oba poklona koje prima primalac ne prelazi 15,00 eura. Odgovornost primaoca je da provjeri da li primanje poklona za njega stvara poresku obavezu.

 

10. Žrijebanje primalaca

Aktivacija ne uključuje žrijebanje. Pokloni će biti dodijeljeni primaocima koji daju 600 donacija.

 

11. Preuzimanje poklona

Uslov za dobijanje poklona je da je primalac saglasan sa ovim Pravilima i da ispunjava uslove za učešće u aktivaciji.

Primalac će majicu dobiti poštom, na adresu koju je naveo u obrascu.

Primalac će svoj NFT primiti u svoj kripto novčanik. Adresu kripto novčanika primalac će unijeti u obrazac predviđen za to na web stranici.

Ukoliko primalac ne unese adresu svog kripto novčanika u predviđeni obrazac, smatra se da se odrekao primanja poklona u obliku NFT.

Primalac mora najkasnije u roku od 30 dana nakon urađene donacije dostaviti organizatoru putem obrasca na web stranici adresu kripto novčanika, na koju će primalac dobiti NFT. Organizator će primaocu putem e-maila poslati dva podsjetnika da navede adresu novčanika, prvi 7. dana od dana donacije i drugi 29. dana od dana donacije.

U slučaju da primalac propusti rok iz prethodnog stava, smatra se da se odrekao poklona u vidu NFT. Odricanje od poklona je konačno.

Ukoliko primalac unese pogrešnu adresu kripto novčanika u obrazac (na primjer, kripto novčanik koji podržava kriptovalute izdate na blockchain platformi koja nije Ethereum), a organizator nije u mogućnosti prenijeti NFT u novčanik primaoca, organizator će tražiti od primaoca da pošalje adresu odgovarajućeg kripto novčanika. Primalac je odgovoran za davanje tačnih kontakt informacija. Ako primalac ne dostavi novu adresu kripto novčanika u roku od 5 dana od zahtjeva organizatora, smatra se da se odrekao NFT-a i primijenjuje se pravilo iz prethodnog stava.

Ukoliko primalac dostavi organizatoru adresu kripto novčanika koji ne podržava NFT-ove izdane na platformi Polygon, a organizator prenese NFT-ove na ovu adresu, organizator nije odgovoran za bilo kakve izgubljene ili nedostupne NFT-ove.

Organizator zadržava pravo da ne daje poklone ako:

 • primalac ne ispunjava uslove za prihvatanje poklona,
 • se utvrdi da je primalac učestvovao u aktivaciji kršeći Pravila i uslove aktivacije.

Istovremeno, organizator aktivacije stiče pravo raspolaganja poklonima u bilo koju drugu svrhu i na bilo koji drugi način.

Primalac može odbiti jedan ili oba poklona (majicu i NFT) ako o tome pismeno obavijesti organizatora. Takvo odbijanje poklona smatra se konačnim.

 

12. Obaveze i prava organizatora i izvođača

 Organizator i izvođač imaju sljedeće obaveze i zaduženja u okviru takmičenja:

 • putem web stranice nft.madaboutpoli.com i profila organizatora na društvenim mrežama obavijestiti primaoce o svim promjenama aktivacije;
 • u rokovima definiranim ovim pravilima, primaocu proslijediti poklone;
 • upravljaju ličnim podacima kupaca u skladu sa odredbama tačke 17. ovih Pravila učešća (Zaštita ličnih podataka) i u skladu s Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj.

Organizator ima sljedeća prava u okviru takmičenja:

 • da promjeni pravila, uslove i tok aktivacije, ako o tome blagovremeno i na odgovarajući način obavijesti primaoce;
 • da privremeno prekine aktivaciju, ako za to ima utemeljene razloge i ako o tome blagovremeno i na odgovarajući način obavijesti primaoce;
 • da definitivno prekine (otkaže) aktivaciju, ako za to ima utemeljene razloge i ako o otkazivanju aktivacije blagovremeno i na odgovarajući način obavijesti primaoce;
 • da odbije dodjelu poklona primaocu, ako ocijeni da je primalac na bilo koji način prekršio pravila takmičenja, kako je navedeno u ovim pravilima;
 • u slučaju da iz bilo kog razloga organizator u okviru aktivacije ne pokloni sve NFT-ove, organizator njima može slobodno raspolagati, što znači da ih može zadržati za sebe, pokloniti drugoj osobi ili ih iskoristiti u nekoj od sljedećih aktivacija organizatora.

 

13. Izjave učesnika

Učesnik aktivacije bezuslovno izjavljuje da:

 • je saglasan s prikupljanjem, obradom i objavljivanjem ličnih podataka primaoca na način definiran u tački 17. ovih Pravila takmičenja (Zaštita ličnih podataka) i u Politici privatnosti Perutnine Ptuj;
 • preuzima svu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili druge posljedice koje kao primalac može pretrpjeti sudjelovanjem u aktivaciji;
 • preuzima svu odgovornost u slučaju usvajanja zakona koji sprečava ili ograničava raspolaganje kripto sredstvima;
 • preuzima na sebe plaćanje poreskih obaveza, ako one kasnije nastanu prodajom NFT-a na organiziranom tržištu (ili drugdje);
 • je upoznat s rizicima kojima je vlasnik kripto sredstava izložen prilikom upravljanja ovim sredstvima i prihvata te rizike, te potvrđuje da razumije pravnu prirodu kripto sredstava (vidi tačku 15. ovih pravila). 

 

14. Isključenje odgovornosti

Organizator i izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na web stranici nft.madaboutpoli.com;
 • nefunkcioniranje web stranice nft.madaboutpoli.com i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja;
 • nefunkcioniranje online aktivacije, koje je posljedica kvara mreže ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje usluga web stranice;
 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koja se koristi za izdavanje Poli NFT-ova, a koje privremeno ili trajno onemogućuju stvaranje ili prijenos NFT-ova (i drugih kripto sredstava);
 • za trajni ili privremeni gubitak NFT-a koji je već prebačen u kripto novčanik primaoca (odgovornost prelazi na primaoca u trenutku kada primalac primi NFT na poklon u svoj kripto novčanik, čiju adresu je naveo na obrascu);
 • za sve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koje utiču na mogućnost prijenosa NFT-a nakon što je NFT već prebačen u kripto novčanik primaoca ili na normalan rad kripto novčanika;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat privremene ili trajne obustave (otkazivanja) takmičenja od strane organizatora;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat nepoštovanja uputa vezanih za izradu kripto novčanika i raspolaganje NFT-om;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat neadekvatnih mjera namjenjenih zaštiti integriteta kripto novčanika (na primjer, neovlaštenog pristupa kripto novčaniku);
 • za bilo kakve poreske obaveze, koje bi primaocu nastale kao posljedica primanja poklona;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat zvaničnih procedura nadležnih organa, ako primalac podliježe zakonskom ograničenju u pogledu raspolaganja kripto sredstvima;
 • za drugu štetu koja je posljedica više sile ili posljedica okolnosti na koje organizator nema uticaja,
 • bilo kakve posljedice koje bi učesnik pretrpio radi sudjelovanja u aktivaciji, na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
 • sudjelovanje u aktivaciji s netačnim ličnim podacima,
 • bilo kakve posljedice prilikom korištenja poklona.

 

15. Rizici koji proizlaze iz raspolaganja kripto sredstvima i pravna priroda kripto sredstava

Iz raspolaganja kripto sredstvima, što između ostalog obuhvata posjedovanje, prijenos i skladištenje, nastaje nekoliko oblika valutnih, operativnih, regulatornih, likvidnosnih, tehničkih i drugih rizika:

 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na web stranici nft.madaboutpoli.com;
 • nefunkcioniranje web stranice nft.madaboutpoli.com i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja;
 • nefunkcioniranje online aktivacije, koje je posljedica kvara mreže ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje usluga web stranice;
 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koja se koristi za izdavanje Poli NFT-ova, a koje privremeno ili trajno onemogućuju stvaranje ili prijenos NFT-ova (i drugih kripto sredstava);
 • za trajni ili privremeni gubitak NFT-a koji je već prebačen u kripto novčanik primaoca (odgovornost prelazi na primaoca u trenutku kada primalac primi NFT na poklon u svoj kripto novčanik, čiju adresu je naveo na obrascu);
 • za sve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koje utiču na mogućnost prijenosa NFT-a nakon što je NFT već prebačen u kripto novčanik primaoca ili na normalan rad kripto novčanika;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat privremene ili trajne obustave (otkazivanja) takmičenja od strane organizatora;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat nepoštovanja uputa vezanih za izradu kripto novčanika i raspolaganje NFT-om;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat neadekvatnih mjera namjenjenih zaštiti integriteta kripto novčanika (na primjer, neovlaštenog pristupa kripto novčaniku);
 • za bilo kakve poreske obaveze, koje bi primaocu nastale kao posljedica primanja poklona;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat zvaničnih procedura nadležnih organa, ako primalac podliježe zakonskom ograničenju u pogledu raspolaganja kripto sredstvima;
 • za drugu štetu koja je posljedica više sile ili posljedica okolnosti na koje organizator nema uticaja,
 • bilo kakve posljedice koje bi učesnik pretrpio radi sudjelovanja u aktivaciji, na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
 • sudjelovanje u aktivaciji s netačnim ličnim podacima,
 • bilo kakve posljedice prilikom korištenja poklona.

 

16. Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine u vezi s takmičenjem i poklonima (majice i Poli NFT), kao što su autorska prava u vezi sa poklonima, brendom (logotipom), nazivima proizvoda i autorskim pravima, koji su objavljeni na web stranici nft.madaboutpoli.com i na drugim medijima organizatora, isključivo su vlasništvo Perutnine Ptuj i organizator njima može slobodno raspolagati. Upotreba ovih prava intelektualne svojine od strane trećih lica bez prethodne saglasnosti organizatora nije dozvoljena.

Sva prava intelektualne svojine iz prethodnog stava ostaju isključivo vlasništvo Perutnine Ptuj. Nijedna odredba u ovim pravilima neće se tumačiti na način da Perutnina Ptuj na primaoce ili bilo koga drugog prenosi vlasništvo nad pravima intelektualne svojine u vezi sa Poli NFT.

Primaocu i svakom sljedećem vlasniku Poli NFT-a daje ograničenu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu (uključujući zabranu dodjele podlicenci) za pristup, korištenje, pregled, kopiranje i prikazivanje sadržaja NFT-a.

Licenca iz prethodnog stava važi za period vlasništva nad NFT-om i isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu NFT-a i uključuje pravo vlasnika NFT-a da slobodno prenosi NFT drugim primaocima, u skladu sa pravilima i ograničenja koja su definirana ovim pravilima.

Pravni odnos između prvog i narednih vlasnika Poli NFT-a reguliran je ugovorom o licenci koji je dostupan na web stranici nft.madaboutpoli.com.


17. Sigurnost ličnih podataka

Učesnici aktivacije su saglasni da organizator, kao upravitelj baze podataka, upravlja, održava i kontrolira prikupljanje ličnih podataka pojedinaca u skladu s Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj i važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka (ZVOP-1 i Opća uredba EU - GDPR).

Organizator, kao upravitelj podataka, pažljivo štiti prikupljene lične podatke i dopušta pristup njima isključivo zaposlenima koji su se obavezali na odgovarajuće obaveze povjerljivosti. Lične podatke primaoca organizator može proslijediti društvu Innovatif, kao izvođaču, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadataka u okviru realizacije ove aktivacije. U tom slučaju, Innovatif u odnosu na Perutninu Ptuj nastupa kao ugovorni obrađivač. Ugovorni obrađivač ličnih podataka smije obrađivati lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga dobijenog od organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i isključivo za potrebe sprovođenja aktivacije, u skladu sa ovim pravilima.

Primalac aktivacije ili njegov zakonski zastupnik može pismenim putem povući svoju saglasnost za korištenje ličnih podataka u svrhe kampanje slanjem obavještenja na adresu e-pošte: nft@perutnina.eu. Organizator i izvođač će, u slučaju otkazivanja pristanka iz ovog stava, osigurati brisanje ličnih podataka najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o povlačenju saglasnosti.

Za sva pitanja u vezi sa:

 • ovom aktivacijom i
 • obradom podataka ili pravima

učesnici aktivacije i primaoci poklona mogu se obratiti na adresu organizatora: nft@perutnina.eu

 

18. Pristup pravilima aktivacije

Veza ka pravilima za aktivaciju će biti objavljena na web stranici nft.madaboutpoli.com, gdje će pravila biti dostupna i vidljiva svim učesnicima.

 

19. Ostale odredbe

Organizator aktivacije i izvođač zadržavaju pravo izmjene ovih Pravila aktivacije ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim mogućim promjenama ovih Pravila će učesnici i primaoci biti obaviješteni objavljivanjem na web stranici. Nastavak učešća u aktivaciji nakon objave mogućih promjena pravila smatra se prihvatanjem i saglasnošću sa promjenama.

Za procjenu valjanosti ovih pravila o takmičenju koristi se slovensko pravo.

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz aktivacije, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani.

 

U Ljubljani, 1. 9. 2022.