Pravila sodelovanja v aktivaciji »Postani imetnik prve serije Poli NFT kolekcije«

1. Podatki o organizatorju aktivacije

Organizator aktivacije z nazivom »Postani imetnik prve serije Poli NFT kolekcije« (v nadaljevanju: aktivacija) je podjetje Perutnina Ptuj, d.o.o, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo aktivacije skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

Za tehnološki del izvedbe aktivacije je odgovorna družba Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka. Za pravni del aktivacije je odgovorna družba Lemur Legal d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana.

 

2. Narava in namen aktivacije

Namen aktivacije je:

 • donacija sredstev v dobrodelne namene
 • promocija prve serije Poli NFT kolekcije in s tem aktivacija Poli blagovne znamke.

Aktivacija ni nagradna igra. Kdor opravi donacijo v okviru te promocije prve Poli NFT kolekcije, v zameno od organizatorja prejme darilo (v nadaljevanju: aktivacija). Organizator darilo podeli prejemniku kot zahvalo za opravljeno donacijo.

Prejemnik prejme darilo v obliki majice in Poli NFT (v nadaljevanju: darilo).

Organizator bo v okviru aktivacije sprejel 600 donacij. Za vsako posamezno donacijo bo udeleženec upravičen do prejema darila, v skladu s temi pravili sodelovanja v aktivaciji (v nadaljevanju: prejemniki). Vsak udeleženec v aktivaciji, ki opravi donacijo, se skladno s temi pravili šteje kot prejemnik (v nadaljevanju: prejemnik).

V aktivaciji za prejem darila ni elementa sreče, ki bi na primer temeljil na žrebu, ki bi ga med vsemi prejemniki opravil organizator oziroma pogodbeni izvajalec.

Vsak udeleženec aktivacije lahko opravi več donacij. Za vsako posamezno donacijo prejme darilo.

 

3. Trajanje aktivacije

Aktivacija bo potekala 1.9.2022 in se zaključila po razdelitvi NFT-jev vsem 600 udeležencem aktivacije.

 

4. Udeleženci aktivacije

Udeleženec aktivacije je lahko vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, ne glede na državo prebivališča, ki opravi donacijo preko spletne strani: nft.madaboutpoli.com

V aktivaciji lahko sodelujejo sodelavci in zaposleni v podjetju Perutnina Ptuj d.o.o. oziroma v povezanih družbah ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi aktivacije. Pravna oseba ne more biti udeleženec aktivacije.

Nakup katerega koli izdelka Perutnine Ptuj ni pogoj za sodelovanje v aktivaciji. Posameznik lahko sodeluje v aktivaciji večkrat, pri čemer je za vsako posamezno donacijo upravičen do darila, kot je opisan v nadaljevanju teh pravil

 

5. Pravila in pogoji aktivacije

S sodelovanjem v aktivaciji udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili aktivacije in Politiko zasebnosti podjetja Perutnine Ptuj ter ju tudi sprejema ter se z njim strinja. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti v zvezi z aktivacijo, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih pravnih dokumentov ali objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in pogodbeni izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek

V sklopu aktivacije sodeluje vsak posameznik, ki skladno z navodili organizatorja sledi korakom pridobivanja obeh daril, majice in NFT-ja. Pogoj za prejemnika, da prejme darilo, ki je predmet te aktivnosti, je:

Izbere lik iz kolekcije, ki ga želi imeti.
Posreduje svoje osebne podatke in izvede nakazilo donacije v vrednosti 25 evrov.
Posreduje naslov svoje kripto denarnice.
Po posredovanem naslovu kripto denarnice, v kripto denarnico prejme izbrani NFT lika, na posredovani naslov pa prejme majico s potiskom izbranega lika.
Organizator si pridružuje pravico, da iz aktivacije izključi posameznika:

 • če oceni da oseba ni primerna za sodelovanje v sklopu aktivnosti,
 • če se tekom aktivnosti ugotovi, da je udeleženec v aktivaciji sodeloval v nasprotju s temi pravili sodelovanja,
 • če je udeleženec podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke ali
 • če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in/ali sumi, da je zlorabil natečaj.

O razlogih za izločitev iz aktivnosti se organizatorju ni potrebno pisno ali ustno izreči.

 

7. Darilni sklad

7.1. Darila

Darilo, ki ga prejme prejemnik v aktivaciji v zameno za posamezno donacijo, je majica s potiskom izbranega Poli lika in NFT vezan na izbrani Poli lik.

7.2. Majica s potiskom izbranega lika

Organizator bo vsem sodelujočim na naslov, ki ga bodo navedli na spletnem obrazcu, za zahvalo za sodelovanje v aktivaciji posredoval majico s potiskom izbranega lika. Stroške pošiljanja majice nosi organizator.

Vsak prejemnik, ki bo organizatorju svoje naslovne podatke posredoval do vključno 20. v posameznem koledarskem mesecu v času trajanja aktivacije, bo organizator odposlal majico še v istem mesecu.

7.3. NFT-ji

Organizator bo izdal 600 NFT-jev, ki jih bodo kot darilo brezplačno prejeli prejemniki. Vsak prejemnik bo v roku 8 dni, potem ko je organizatorju posredoval naslov svoje kripto denarnice, NFT prejel v svojo kripto denarnico.

Na vsak NFT je vezana statična podoba Poli lika, ki je intelektualna lastnina Perutnine Ptuj. Vsak NFT ima tudi unikaten opis ter je označen s serijsko številko. Vsi NFT bodo razdeljeni med sodelujoče v sklopu aktivacije.

NFT ("non-fungible token") je oblika kripto sredstva, ki se izda z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov ("blockchain"). NFT se hrani v kripto denarnici, do katere ima dostop (privatni ključ) njen lastnik. NFT je možno prenašati med različnimi denarnicami ter med denarnicami in organiziranimi trgi za trgovanje, ki podpirajo trgovanje s takimi kripto sredstvi.

NFT, ki bodo izdani v sklopu te aktivacije, bodo izdani na blockchain platformi Polygon. Organizator, pogodbeni  izvajalec in izvajalca, odgovorna za tehnološki in pravni del aktivacije,  nimajo vpliva na delovanje platforme Polygon.

Omejitve glede NFT kot darila:

 • prejemnik ne more zamenjati prejetega NFT za drug NFT (NFT z drugo serijsko številko);
 • prejemnik ne more zamenjati NFT za drugo darilo.

Druge pomembne informacije glede daril:

 • NFT-ji se prejemnikom podelijo brezplačno. 
 • NFT ob izdaji nima monetarne vrednosti. Organizator ne jamči, da bo katerikoli izdani NFT v prihodnosti imel monetarno vrednost.
 • prejemnik mora imeti ali pa ustvariti ustrezno digitalno denarnico, da lahko prejme NFT. Ustrezna digitalna denarnica je tista, ki podpira NFT izdane na platformi Polygon oziroma Ethereum.
 • prejemnik lahko s NFT-jem prosto razpolaga, kar pomeni da ga lahko hrani v svoji kripto denarnici, ga prenaša na druge kripto denarnice ali ga uvrsti v trgovanje na organiziranem trgu (centralizirana ali decentralizirana kripto borza). Organizator in izvajalec nimata vpliva na delovanje kripto denarnic in na delovanje kripto borz.

 

8. Podeljevanje daril

Darila bodo podeljena prejemnikom, ki bodo v času trajanja aktivacije na spletni strani ntf.madaboutpoli.com izbrali lik, v obrazec vpisali svoje podatke, opravili donacije in potrdili sodelovanje s klikom na gumb.

Organizator bo v okviru aktivacije med udeležence razdelili 600 daril. Ko je opravljenih 600 donacij, organizator aktivacijo ustavi in darila preneha razdeljevati.

 

9. Vrednost daril in nastanek davčne obveznosti

Skupna vrednost obeh daril, ki ju prejme prejemnik, ne presega 15,00 EUR. Obveznost prejemnika je, da preveri ali s prejemom darila zanj nastane davčna obveznost.

 

10. Žrebanje prejemnikov

Aktivacija ne vključuje žrebanja. Darila bodo podeljena prejemnikom, ki bodo opravili 600 donacij.

 

11. Prevzem darila

Pogoj za pridobitev darila je, da prejemnik soglaša s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v aktivaciji.

Prejemnik bo majico prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu.

Prejemnik bo svoj NFT prejel v svojo kripto denarnico. Naslov kripto denarnice bo prejemnik vnesel v za to predviden obrazec na spletni strani.

V kolikor prejemnik ne vnese naslova svoje kripto denarnice v predviden obrazec, se šteje da se je odpovedal prejemu darila v obliki NFT.

Prejemnik mora najkasneje v roku 30 dni po opravljeni donaciji, organizatorju preko obrazca na spletni strani, posredovati naslov kripto denarnice, na katero bo prejemnik prejel NFT. Organizator bo prejemniku preko e-naslova posredoval dva opomnika za posredovanje naslova kritpo denarnice in sicer prvega 7. dan od dneva donacije in drugega 29. dan od dneva donacije.

V primeru, da prejemnik zamudi rok iz prejšnjega odstavka, se šteje da se odpove darilu v obliki NFT. Odpoved darilu je dokončna.

V kolikor prejemnik v obrazec vnese napačen naslov kripto denarnice (na primer kripto denarnico, ki podpira kriptovalute izdane na drugi blockchain platformi kot je Ethereum) in organizator ne more izvesti prenosa NFT v denarnico prejemnika, organizator pozove prejemnika, da posreduje naslov do ustrezne kripto denarnice. Prejemnik je odgovoren za posredovanje pravilnih kontaktnih podatkov. Če prejemnik v roku 5 dni po pozivu organizatorja ne posreduje novega naslova kripto denarnice, se šteje da se je odpovedal NFT in velja pravilo iz prejšnjega odstavka.

V kolikor prejemnik organizatorju posreduje naslov do kripto denarnice, ki ne podpira NFT-jev izdanih na Polygon platformi, organizator pa izvede prenos NFT na ta naslov, organizator ne odgovarja za morebitno izgubljen oziroma nedostopen NFT.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podarita daril, če:

 • prejemnik ne izpolni pogojev za prevzem darila,
 • se ugotovi, da je prejemnik vi aktivaciji sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji aktivacije.

Hkrati organizator aktivacije pridobi pravico razpolaganja z darili v katerikoli drug namen in na kakršenkoli drug način..

Prejemnik se lahko odpove enemu ali obema dariloma (majica in NFT) če to pisno sporoči organizatorju. Taka odpoved darilu se šteje kot dokončna.

 

12. Obveznosti in pravice organizatorja in pogodbenega izvajalca

Organizator in pogodbeni izvajalec imata v okviru natečaja naslednje obveznosti in zaveze:

 • preko spletne strani ntf.madaboutpoli.com in profilov organizatorja na socialnih omrežjih obvestiti prejemnike o kakršnih koli spremembah aktivacije;
 • v rokih opredeljenih v teh pravilih prejemniku posredovati darili;
 • upravljata osebne podatke strank skladno z določbami 17. točke teh pravil sodelovanja (Varovanje osebnih podatkov) in skladno s Politiko zasebnosti podjetja Perutnina Ptuj.

Organizator ima v okviru natečaja naslednje pravice:

 • spreminjati pravila, pogoje in potek aktivacije, če o tem pravočasno in na ustrezen način obvesti prejemnike;
 • začasno prekiniti potek aktivacije, če ima za to utemeljene razloge in če o tem pravočasno in na ustrezen način obvesti prejemnike;
 • dokončno prekiniti (odpovedati) aktivacijo, če ima za to utemeljene razloge in če o odpovedi aktivacije pravočasno in na ustrezen način obvesti prejemnike;
 • zavrniti podelitev darila prejemniku, če oceni da je prejemnik na kakršenkoli način kršil pravila natečaja, kot so določena v teh pravilih;
 • v primeru, da iz kateregakoli razloga organizator v okviru aktivacije ne podari vseh NFT,  organizator lahko z njimi prosto razpolaga, kar pomeni da jih lahko zadrži zase, podari drugi osebi ali jih uporabi v kaki izmed naslednjih aktivacij organizatorja.

 

13. Izjave udeleženca

Udeleženec aktivacije brezpogojno izjavlja da:

 • soglaša z zbiranjem, obdelovanjem ter objavo osebnih podatkov prejemnika na način, kot je opredeljen v 17. točki teh pravil natečaja (Varovanje osebnih podatkov) in v Politiki zasebnosti Perutnine Ptuj;
 • prevzema vso odgovornost za kakršno koli materialno ali nematerialno škodo ali druge posledice, ki bi jih utrpel kot prejemnik, zaradi sodelovanja v aktivaciji;
 • prevzema vso odgovornost v primeru, da se sprejme zakonodaja, ki preprečuje ali omejuje razpolaganje s kripto sredstvi;
 • prevzame nase plačilo davčnih obveznosti, če te kasneje nastanejo iz naslova prodaje NFT na organiziranem trgu (ali drugje);
 • je seznanjen s tveganji, ki jim je imetnik kripto sredstev izpostavljen pri upravljanju s temi sredstvi in ta tveganja sprejema ter potrjuje razumevanje pravne narave kripto sredstev (glej 15. točko teh pravil).

 

14. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • za kakršne koli tehnične ali druge motnje na spletni strani ntf.madaboutpoli.com;
 • nedelovanje spletne strani ntf.madaboutpoli.com in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
 • nedelovanje spletne aktivacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta;
 • za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki se uporablja za izdajo Poli NFT, ki začasno ali trajno onemogočajo ustvarjanje ali prenašanje NFT (in drugih kripto sredstev);
 • za trajno ali začasno izgubo NFT, ki je že bil prenešen v kripto denarnico prejemnika (odgovornost preide na prejemnika s trenutkom, ko prejemnik NFT kot darilo prejme v svojo kripto denarnico, katere naslov je posredoval na obrazcu);
 • za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki vplivajo na možnost prenosa NFT potem, ko je bil NFT že prenesen v kripto denarnico prejemnika ali na normalno delovanje kripto denarnice;
 • za kakršno koli škodo, ki bi prejemniku nastala kot posledica začasne ali trajne prekinitve (odpovedi) natečaja s strani organizatorja;
 • za kakršno koli škodo, ki bi prejemniku nastala kot posledica neupoštevanja navodil glede ustvarjanja kripto denarnice in razpolaganja z NFT;
 • za kakršno koli škodo, ki bi prejemniku nastala kot posledica neustreznih ukrepov namenjenih varovanju integritete kripto denarnice (na primer nepooblaščen dostop do kripto denarnice);
 • za kakršne koli davčne obveznosti, ki bi prejemniku nastale kot posledica prejema darila;
 • za kakršno koli škodo, ki bi prejemniku nastala kot posledica uradnih postopkov pristojnih organov, če za prejemnika velja zakonska omejitev razpolaganja s kripto sredstvi;
 • za drugo škodo, ki je rezultat višje sile oziroma rezultat okoliščin na katere organizator nima vpliva,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v aktivaciji, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • sodelovanje v aktivaciji z napačnimi osebnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju darila.

 

15. Tveganja iz naslova razpolaganja s kripto sredstvi in pravna narava kripto sredstev

Iz naslova razpolaganja s kripto sredstvi, kar med drugim obsega imetništvo, prenašanje in hranjenje, izvira več oblik valutnega, operativnega, regulatornega, likvidnostnega, tehničnega in drugega tveganja:

 • tveganje izgube dela ali celotnega finančnega vložka v kripto sredstvo,
 • tveganje velike volatilnosti cene kripto sredstva,
 • verjetnost, da pretekli donosi ne predstavljajo nobene garancije za prihodnje donose,
 • regulatorno tveganje zaradi nedefiniranega pravnega okvirja,
 • regulatorno tveganje zaradi sprememb davčne zakonodaje,
 • regulatorno tveganje prepovedi ali omejevanja transakcij s kripto sredstvi,
 • nelikvidnost posameznih kripto sredstev,
 • tveganja povezana z e-denarnicami (npr. Metamask wallet),
 • napaka v delovanju ali nedelovanje blockchain omrežja,
 • 51 % napad na posamezno blockchain omrežje,
 • tveganja delovanja posamezne kriptoborze (centralizirane ali decentralizirane),
 • tveganje, ki izhaja iz nove tehnologije,
 • Kripto sredstva niso regulirani finančni instrument. Izdajatelji kripto sredstev niso regulirane finančne institucije,
 • morebitna izguba premoženja v kripto sredstvih, ni zavarovana z nobeno shemo, kot to velja za depozite prebivalstva pri bankah,
 • v določenih državah je razpolaganje s kripto sredstvi prepovedano.

S sodelovanjem na natečaju prejemnik potrjuje, da je seznanjen z zgornjimi tveganji in ta tveganja sprejema ter da je seznanjen s pravno naravo kripto sredstev, med katera spadajo tudi NFT.

 

16. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi z natečajem in darili (majice in Poli NFT), kot so avtorske pravice v povezavi z darili, znamka (logo), imena produktov in avtorske pravice, ki so objavljene na spletni strani ntf.madeaboupoli.com ter na drugih medijih organizatorja, so izključna last družbe Perutnine Ptuj in z njimi lahko organizator prosto razpolaga. Uporaba teh pravic intelektualne lastnine s strani tretjih, brez predhodnega soglasja organizatorja, ni dovoljena.

Vse pravice intelektualne lastnine iz prejšnjega odstavka, ostanejo v izključni lasti Perutnine Ptuj. Nobene določilo v teh pravilih ni mogoče razumeti na način, da Perutnina Ptuj na prejemnike ali na kogarkoli drugega prenaša lastništvo na pravicah intelektualne lastnine v povezavi s Poli NFT.

Prejemniku ter vsakokratnemu kasnejšemu imetniku Poli NFT-ja podeljuje omejeno, preklicljivo, neizključno, neprenosljivo licenco (vključno s prepovedjo podeljevanja pod-licenc) za dostop, uporabo, ogled, kopiranje in prikazovanje vsebine NFT.

Licenca iz prejšnjega odstavka velja za čas lastništva NFT ter izključno za osebno in nekomercialno uporabo NFT in vključuje pravico lastnika NFT do prostega prenašanja NFT na druge prejemnike, ob upoštevanju pravil in omejitev, kot so opredeljene v teh pravilih.

Pravno razmerje med prvim in kasnejšim vsakokratnim imetnikom Poli NFT ureja licenčna pogodba, ki je dostopna na spletni strani ntf.madeaboupoli.com.

 

17. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v aktivaciji soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Perutnina Ptuj in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

Organizator kot upravljavec podatkov zbrane osebne podatke skrbno varuje in dovoli dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se zavezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Osebne podatke prejemnikov organizator lahko posreduje družbi Innovatif kot pogodbenemu izvajalcu, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje nalog v okviru izvedbe te aktivacije. V takem primeru Innovatif v razmerju do Perutnine Ptuj nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov sme obdelovati osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila, ki ga prejme od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in izključno za namene izvedbe aktivacije, v skladu s temi pravili.

Prejemnik aktivacije ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov nft@perutnina.eu. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

​​Za vsa vprašanja glede:

 • te aktivacije in
 • obdelave podatkov ali pravic se

udeleženci aktivacije in prejemniki daril lahko obrnejo na elektronski naslov organizatorja: nft@perutnina.eu

 

18. Dostop do pravil aktivacije

Povezava do pravil aktivacije bo objavljena na spletni strani ntf.madaboutpoli.com, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim.

 

19. Ostale določbe

Organizator aktivacije in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil aktivacije, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence in prejemnike obvestila z objavo na spletni strani. Nadaljevanje sodelovanja v aktivaciji po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.

Za presojo veljavnosti teh pravil o natečaju se uporablja slovensko pravo

Za vse morebitne spore iz naslova aktivacije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 1. 9. 2022