Pravila učešća u aktivaciji „Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije”

1. Podaci o organizatoru aktivacije

Organizator aktivacije pod nazivom „Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije” (u daljem tekstu: aktivacija) je preduzeće Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (u daljem tekstu: organizator). Za izvođenje aktivacije zaduženo je preduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu: izvođač).

Za tehnološki deo izvođenja aktivacije odgovorno je društvo Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka. Za pravni deo aktivacije odgovorno je društvo Lemur Legal d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana.

 

2. Priroda i svrha aktivacije

Svrha aktivacije je:

 • donacija sredstava u dobrotvorne svrhe
 • promocija prve serije Poli NFT kolekcije i time aktivacija Poli brenda

Aktivacija nije nagradna igra. Svi donatori u okviru ove promocije prve Poli NFT kolekcije zauzvrat dobijaju poklon od organizatora (u daljem tekstu: aktivacija). Organizator daje poklon primaocu kao zahvalnost za učinjenu donaciju.

Primalac dobija poklon u vidu majice i Poli NFT (u daljem tekstu: poklon

Organizator će u sklopu aktivacije prihvatiti 600 donacija. U skladu sa ovim pravilima, učesnik stiče pravo na poklon svakom pojedinačnom donacijom (u daljem tekstu: primaoci). U skladu sa ovim pravilima, svaki učesnik aktivacije koji izvrši donaciju smatra se primaocem (u daljem tekstu: primalac).

U aktivaciji za primanje poklona nema elementa sreće koji bi se bazirao, na primer, na žrebanju između svih primalaca od strane organizatora ili izvođača.

Svaki učesnik aktivacije može izvršiti više donacija. Za svaku pojedinačnu donaciju dobija poklon.

 

3. Trajanje aktivacije

Aktivacija će se održati 1. 9. 2022. i biće završena kad svakom od 600 učesnika aktivacije bude dodeljen NFT.

 

4. Učesnici aktivacije

Učesnik aktivacije može biti svako fizičko lice, starije od 18 godina, bez obzira na državu prebivališta, koje izvrši donaciju preko internet stranice: nft.madaboutpoli.com

U aktivaciji mogu učestvovati saradnici i zaposleni u preduzeću Perutnina Ptuj d.o.o., odnosno u povezanim društvima kao i saradnici i zaposleni u preduzeću Innovatif d.o.o., članovi njihovih užih porodica (supružnik, vanbračni partner, deca) i druge osobe koje na bilo koji način direktno učestvuju u realizaciji aktivacije. Pravno lice ne može biti učesnik u aktivaciji.

Kupovina bilo kog proizvoda Perutnine Ptuj nije uslov za učestvovanje u aktivaciji. Pojedinac može učestvovati u aktivaciji više puta, pri čemu stiče pravo na poklon svakom pojedinačnom donacijom, kako je opisano dole u ovim pravilima.

 

5. Pravila i uslovi aktivacije

Učestvovanjem u aktivaciji, učesnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilima aktivacije i Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj, kao i da ih prihvata i slaže se s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće u vezi sa aktivacijom, ova pravila će imati prednost nad svim drugim pravnim dokumentima ili publikacijama, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator i izvođač.

 

6. Način učešća, trajanje i tok

U sklopu aktivacije učestvuje svaki pojedinac koji u skladu sa uputstvima organizatora prati korake dobijanja oba poklona, majice i NFT-a. Uslov da primalac primi poklon koji je predmet ove aktivnosti je:

Da odabere karakter iz kolekcije koji želi da ima.
Da pošalje svoje lične podatke i uplati donaciju u vrednosti od 25 evra.
Da pošalje adresu svog kripto novčanika.
Nakon dostavljanja adrese kripto novčanika, u kripto novčanik će primiti odabrani NFT karaktera, a na dostavljenu adresu će biti poslata majica s printom odabranog karaktera.
Organizator zadržava pravo da isključi pojedinca iz aktivacije:

 • ako oceni da lice nije podobno za učešće u sklopu aktivnosti,
 • ako se tokom aktivnosti utvrdi da je učesnik učestvovao u aktivaciji kršeći ova pravila učešća,
 • ako je učesnik dao lažne, netačne ili tuđe lične podatke ili
 • ako sazna da je učesnik maloletno lice i/ili sumnja da je zloupotrebio takmičenje.

Nije potrebno da organizator pismeno ili usmeno navodi razloge isključenja iz aktivnosti.

 

7. Nagradni fond

7.1. Pokloni

Poklon koji primalac dobije prilikom aktivacije u zamenu za pojedinačnu donaciju je majica s printom odabranog Poli karaktera i NFT vezan za odabrani Poli karakter.

7.2. Majica s printom odabranog karaktera

Organizator će svim učesnicima, na adresu koju navedu na onlajn obrascu, kao zahvalnicu za učešće u aktivaciji, poslati majicu s printom odabranog karaktera. Troškove slanja majice snosi organizator.

Svakom pimaocu koji organizatoru dostavi podatke o svojoj adresi zaključno sa 20. svakog kalendarskog meseca tokom trajanja aktivacije, organizator će poslati majicu istog meseca.

7.3. NFT-ovi

Organizator će izdati 600 NFT-a koje će primaoci besplatno dobiti na poklon. Svaki primalac će u roku od 8 dana nakon što organizatoru dostavi adresu svog kripto novčanika dobiti NFT u svoj kripto novčanik.

Svaki NFT ima statičnu sliku Poli karaktera, koji je intelektualno vlasništvo Perutnine Ptuj. Svaki NFT takođe ima jedinstven opis i označen je serijskim brojem. Svi NFT-ovi će biti distribuirani među učesnicima u sklopu aktivacije.

NFT („nezamenjivi token”) je oblik kripto sredstva koje se izdaje korišćenjem tehnologije vezivanja blokova podataka („blockchain”). NFT se čuva u kripto novčaniku kojem pristup (privatni ključ) ima njegov vlasnik. NFT-ovi se mogu prenositi između različitih novčanika i između novčanika i organizovanih berzi koje podržavaju trgovanje takvim kripto sredstvima.

NFT-ovi koji budu izdati u sklopu ove aktivacije biće izdati na blockchain platformi Polygon. Organizator, izvođač i izvođači odgovorni za tehnološki i pravni deo aktivacije nemaju uticaja na rad Polygon platforme.

Ograničenja za NFT kao poklone:

 • primalac ne može zameniti primljeni NFT za drugi NFT (NFT sa drugim serijskim brojem);
 • primalac ne može zameniti NFT za drugi poklon.
 • Ostale važne informacije o poklonima:
 • NFT-ovi se primaocima dodeljuju besplatno. 
 • NFT pri izdavanju nema novčanu vrednost. Organizator ne garantuje da će bilo koji izdati NFT u budućnosti imati novčanu vrednost.
 • primalac mora imati ili kreirati odgovarajući digitalni novčanik da bi mogao da primi NFT. Odgovarajući digitalni novčanik je onaj koji podržava NFT izdate na platformama Polygon i Ethereum.
 • primalac može slobodno raspolagati NFT-om, što znači da ga može držati u svom kripto novčaniku, preneti na druge kripto novčanike ili pustiti u promet na organizovanom tržištu (centralizovana ili decentralizovana kripto berza). Organizator i izvođač nemaju uticaj na rad kripto novčanika i na rad kripto berzi.

 

8. Dodela poklona

Poklone će dobiti primaoci koji tokom perioda aktivacije na veb-stranici nft.madaboutpoli.com odaberu karakter, unesu svoje podatke u formular, doniraju i potvrde učešće klikom na dugme. 

Organizator će u sklopu aktivacije podeliti učesnicima 600 poklona. Kada se uplati 600 donacija, organizator prekida aktivaciju i prestaje s dodelom poklona.

 

9. Vrednost poklona i nastanak poreske obaveze

Ukupan iznos oba poklona koje prima primalac ne prelazi 15,00 evra. Odgovornost primaoca je da proveri da li primanje poklona za njega stvara poresku obavezu.

 

10. Žrebanje primalaca

Aktivacija ne uključuje žrebanje. Pokloni će biti dodeljeni primaocima koji daju 600 donacija.

 

11. Preuzimanje poklona

Uslov za dobijanje poklona je da je primalac saglasan sa ovim Pravilima i da ispunjava uslove za učešće u aktivaciji.

Primalac će majicu dobiti poštom, na adresu koju je naveo u obrascu.

Primalac će svoj NFT primiti u svoj kripto novčanik. Adresu kripto novčanika primalac će uneti u obrazac predviđen za to na veb-stranici.

Ukoliko primalac ne unese adresu svog kripto novčanika u predviđeni obrazac, smatra se da se odrekao primanja poklona u obliku NFT.

Primalac mora najkasnije u roku od 30 dana nakon urađene donacije dostaviti organizatoru putem obrasca na veb-stranici adresu kripto novčanika, na koju će primalac dobiti NFT. Organizator će primaocu putem imejla poslati dva podsetnika da navede adresu novčanika, prvi 7. dana od dana donacije i drugi 29. dana od dana donacije.

U slučaju da primalac propusti rok iz prethodnog stava, smatra se da se odrekao poklona u vidu NFT. Odricanje od poklona je konačno.

Ukoliko primalac unese pogrešnu adresu kripto novčanika u obrazac (na primer, kripto novčanik koji podržava kriptovalute izdate na blockchain platformi koja nije Ethereum), a organizator nije u mogućnosti preneti NFT u novčanik primaoca, organizator će tražiti od primaoca da pošalje adresu odgovarajućeg kripto novčanika. Primalac je odgovoran za davanje tačnih kontakt informacija. Ako primalac ne dostavi novu adresu kripto novčanika u roku od 5 dana od zahteva organizatora, smatra se da se odrekao NFT-a i primenjuje se pravilo iz prethodnog stava.

Ukoliko primalac dostavi organizatoru adresu kripto novčanika koji ne podržava NFT-ove izdate na platformi Polygon, a organizator prenese NFT-ove na ovu adresu, organizator nije odgovoran za bilo kakve izgubljene ili nedostupne NFT-ove.

Organizator zadržava pravo da ne daje poklone ako:

 • primalac ne ispunjava uslove za prihvatanje poklona,
 • se utvrdi da je primalac učestvovao u aktivaciji kršeći Pravila i uslove aktivacije.

Istovremeno, organizator aktivacije stiče pravo raspolaganja poklonima u bilo koju drugu svrhu i na bilo koji drugi način.

Primalac može odbiti jedan ili oba poklona (majicu i NFT) ako o tome pismeno obavesti organizatora. Takvo odbijanje poklona smatra se konačnim.

 

12. Obaveze i prava organizatora i izvođača

Organizator i izvođač imaju sledeće obaveze i zaduženja u okviru takmičenja:

 • putem veb-stranice nft.madaboutpoli.com i profila organizatora na društvenim mrežama obavestiti primaoce o svim promenama aktivacije;
 • u rokovima definisanim ovim pravilima, primaocu proslediti poklone;
 • upravljaju ličnim podacima kupaca u skladu sa odredbama tačke 17. ovih Pravila učešća (Zaštita ličnih podataka) i u skladu s Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj.

Organizator ima sledeća prava u okviru takmičenja:

 • da promeni pravila, uslove i tok aktivacije, ako o tome blagovremeno i na odgovarajući način obavesti primaoce;
 • da privremeno prekine aktivaciju, ako za to ima utemeljene razloge i ako o tome blagovremeno i na odgovarajući način obavesti primaoce;
 • da definitivno prekine (otkaže) aktivaciju, ako za to ima utemeljene razloge i ako o otkazivanju aktivacije blagovremeno i na odgovarajući način obavesti primaoce;
 • da odbije dodelu poklona primaocu, ako oceni da je primalac na bilo koji način prekršio pravila takmičenja, kako je navedeno u ovim pravilima;
 • u slučaju da iz bilo kog razloga organizator u okviru aktivacije ne pokloni sve NFT-ove, organizator njima može slobodno raspolagati, što znači da ih može zadržati za sebe, pokloniti drugoj osobi ili ih iskoristiti u nekoj od sledećih aktivacija organizatora.

 

13. Izjave učesnika

Učesnik aktivacije bezuslovno izjavljuje da:

 • je saglasan s prikupljanjem, obradom i objavljivanjem ličnih podataka primaoca na način definisan u tački 17. ovih Pravila takmičenja (Zaštita ličnih podataka) i u Politici privatnosti Perutnine Ptuj;
 • preuzima svu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili druge posledice koje kao primalac može pretrpeti učestvovanjem u aktivaciji;
 • preuzima svu odgovornost u slučaju usvajanja zakona koji sprečava ili ograničava raspolaganje kripto sredstvima;
 • preuzima na sebe plaćanje poreskih obaveza, ako one kasnije nastanu prodajom NFT-a na organizovanom tržištu (ili drugde);
 • je upoznat s rizicima kojima je vlasnik kripto sredstava izložen prilikom upravljanja ovim sredstvima i prihvata te rizike, te potvrđuje da razume pravnu prirodu kripto sredstava (vidi tačku 15. ovih pravila).

 

14. Isključenje odgovornosti

Organizator i izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na veb-stranici nft.madaboutpoli.com;
 • nefunkcionisanje veb-stranice nft.madaboutpoli.com i posledice nefunkcionisanja, bez obzira na razloge nefunkcionisanja;
 • nefunkcionisanje onlajn aktivacije, koje je posledica kvara mreže ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korišćenje usluga veb-stranice;
 • za bilo kakve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koja se koristi za izdavanje Poli NFT-ova, a koje privremeno ili trajno onemogućuju stvaranje ili prenos NFT-ova (i drugih kripto sredstava);
 • za trajni ili privremeni gubitak NFT-a koji je već prebačen u kripto novčanik primaoca (odgovornost prelazi na primaoca u trenutku kada primalac primi NFT na poklon u svoj kripto novčanik, čiju adresu je naveo na obrascu);
 •  za sve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koje utiču na mogućnost prenosa NFT-a nakon što je NFT već prebačen u kripto novčanik primaoca ili na normalan rad kripto novčanika;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat privremene ili trajne obustave (otkazivanja) takmičenja od strane organizatora;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat nepoštovanja uputstava u vezi sa izradom kripto novčanika i raspolaganjem NFT-om;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat neadekvatnih mera namenjenih zaštiti integriteta kripto novčanika (na primer, neovlašćenog pristupa kripto novčaniku);
 • za bilo kakve poreske obaveze, koje bi primaocu nastale kao posledica primanja poklona;
 • za svaku štetu koja bi primaocu nastala kao rezultat zvaničnih procedura nadležnih organa, ako primalac podleže zakonskom ograničenju u pogledu raspolaganja kripto sredstvima;
 • za drugu štetu koja je posledica više sile ili posledica okolnosti na koje organizator nema uticaja,
 • bilo kakve posledice koje bi učesnik pretrpeo radi učestvovanja u aktivaciji, na koje organizator i tehnički izvođač nemaju uticaja,
 • učestvovanje u aktivaciji s netačnim ličnim podacima,
 • bilo kakve posledice prilikom korišćenja poklona.

 

15. Rizici koji proizlaze iz raspolaganja kripto sredstvima i pravna priroda kripto sredstava

Iz raspolaganja kripto sredstvima, što između ostalog obuhvata posedovanje, prenos i skladištenje, nastaje nekoliko oblika valutnih, operativnih, regulatornih, likvidnosnih, tehničkih i drugih rizika:

 • rizik od gubitka dela ili celokupnog finansijskog ulaganja u kripto imovinu,
 • rizik visoke volatilnosti cene kripto sredstava,
 • verovatnoća da prošla dobit nije nikakva garancija za buduću dobit,
 • regulatorni rizik zbog nedefinisanog pravnog okvira,
 • regulatorni rizik zbog promena u poreskom zakonodavstvu,
 • regulatorni rizik zabrane ili ograničavanja transakcija kripto sredstvima,
 • nelikvidnost pojedinačnih kripto sredstava,
 • rizici povezani s e-novčanicima (npr. Metamask novčanik),
 • greška u funkcionisanju ili nefunkcionisanje blockchain mreže,
 • 51% napad na određenu blockchain mrežu,
 • rizici poslovanja određenih kripto berzi (centralizovanih ili decentralizovanih),
 • rizik koji proizlazi iz nove tehnologije,
 • kripto sredstva nisu regulisani finansijski instrument, izdavači kripto sredstava nisu regulisane finansijske institucije,
 • mogući gubitak vlasništva nad kripto sredstvima nije osiguran nijednom šemom, kao što je to slučaj kod depozita građana u bankama,
 • u određenim zemljama je raspolaganje kripto sredstvima zabranjeno.
  Učešćem u takmičenju primalac potvrđuje da je upoznat s gore navedenim rizicima i da te rizike prihvata, kao i da je upoznat s pravnom prirodom kripto sredstava, koja uključuje i NFT.

 

16. Prava intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine u vezi s takmičenjem i poklonima (majice i Poli NFT), kao što su autorska prava u vezi sa poklonima, brendom (logotipom), nazivima proizvoda i autorskim pravima, koji su objavljeni na veb-stranici nft.madaboutpoli.com i na drugim medijima organizatora, isključivo su vlasništvo Perutnine Ptuj i organizator njima može slobodno raspolagati. Upotreba ovih prava intelektualne svojine od strane trećih lica bez prethodne saglasnosti organizatora nije dozvoljena.

Sva prava intelektualne svojine iz prethodnog stava ostaju isključivo vlasništvo Perutnine Ptuj. Nijedna odredba u ovim pravilima neće se tumačiti na način da Perutnina Ptuj na primaoce ili bilo koga drugog prenosi vlasništvo nad pravima intelektualne svojine u vezi sa Poli NFT.

Primaocu i svakom sledećem vlasniku Poli NFT-a daje ograničenu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu (uključujući zabranu dodele podlicenci) za pristup, korišćenje, pregled, kopiranje i prikazivanje sadržaja NFT-a.

Licenca iz prethodnog stava važi za period vlasništva nad NFT-om i isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu NFT-a i uključuje pravo vlasnika NFT-a da slobodno prenosi NFT drugim primaocima, u skladu sa pravilima i ograničenja koja su definisana ovim pravilima.

Pravni odnos između prvog i narednih vlasnika Poli NFT-a regulisan je ugovorom o licenci koji je dostupan na veb-stranici nft.madaboutpoli.com.


17. Sigurnost ličnih podataka

Učesnici aktivacije su saglasni da organizator, kao rukovodilac baze podataka, upravlja, održava i kontroliše prikupljanje ličnih podataka pojedinaca u skladu s Politikom privatnosti kompanije Perutnina Ptuj i važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka (ZVOP-1 i Opšta uredba EU - GDPR).

Organizator, kao rukovodilac podataka, pažljivo štiti prikupljene lične podatke i dopušta pristup njima isključivo zaposlenima koji su se obavezali na odgovarajuće obaveze poverljivosti. Lične podatke primaoca organizator može proslediti društvu Innovatif, kao izvođaču, u meri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadataka u okviru realizacije ove aktivacije. U tom slučaju, Innovatif u odnosu na Perutninu Ptuj nastupa kao ugovorni obrađivač. Ugovorni obrađivač ličnih podataka sme da obrađuje lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga dobijenog od organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i isključivo za potrebe sprovođenja aktivacije, u skladu sa ovim pravilima.

Primalac aktivacije ili njegov zakonski zastupnik može pismenim putem povući svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka u svrhe kampanje slanjem obaveštenja na imejl-adresu:

nft@perutnina.eu. Organizator i izvođač će, u slučaju otkazivanja pristanka iz ovog stava, osigurati brisanje ličnih podataka najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o povlačenju saglasnosti.

Za sva pitanja u vezi sa:

 • ovom aktivacijom i
 • obradom podataka ili pravima

učesnici aktivacije i primaoci poklona mogu se obratiti na adresu organizatora: nft@perutnina.eu

 

18. Pristup pravilima aktivacije

Veza ka pravilima za aktivaciju će biti objavljena na veb-stranici nft.madaboutpoli.com, gde će pravila biti dostupna i vidljiva svim učesnicima.

 

19. Ostale odredbe

Organizator aktivacije i izvođač zadržavaju pravo izmene ovih Pravila aktivacije ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim mogućim promenama ovih Pravila će učesnici i primaoci biti obavešteni objavljivanjem na veb-stranici. Nastavak učešća u aktivaciji nakon objave mogućih promena pravila smatra se prihvatanjem i saglasnošću sa promenama.

Za procenu valjanosti ovih pravila o takmičenju koristi se slovenačko pravo.

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz aktivacije, a koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani.

 

U Ljubljani, 1. 9. 2022.